- Tổng số giáo viên hiện có của trường là 15 giáo viên trong đó biên chế 13 và hợp đồng là 02

- Giáo viên có trình độ Đại học sư phạm là 09, Cao đẳng sư phạm là 03 và trung cấp sư phạm 03